TH Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของโอยิกะ

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับ โอยิกะ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)

โอยิกะ ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของ โอยิกะ” หรือ “นโยบาย”) เพื่อปกป้องข้อมูลที่เรารวบรวมในเวลาที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ โอยิกะ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โอยิกะ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)

ข้อกำหนดที่สำคัญ

โอยิกะ หรือเราหมายถึง บริษัท โอยิกะ จำกัด(สิงคโปร์) และบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือใดๆ ก็ตาม

แอปพลิเคชั่น โอยิกะ หมายถึงซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพัฒนาโดย โอยิกะ

เว็บไซต์ โอยิกะ  อ้างอิงถึงเว็บไซต์ www.oyika.com

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จ ซึ่งคุณสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถระบุได้จากข้อมูลนั้นเอง หรือจากข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทสามารถใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างได้แก่ ชื่อเต็มของบุคคล หมายเลขประจำตัว/หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย หรือการรวมกันของข้อมูลแต่ละส่วนซึ่งเมื่อนำมารวมกันสามารถระบุตัวบุคคลได้

ผู้รับ หมายถึง โอยิกะ หรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจาก โอยิกะ ให้รวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์ของคุณหรือของ โอยิกะ หรือผู้ขายที่ร่วมมือกับ โอยิกะ เช่น ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สถิติข้อมูลและตัวดำเนินการวิเคราะห์ บริษัทการตลาด หรือผู้ให้บริการรายอื่น

 ข้อตกลงการขายหมายถึงข้อตกลงระหว่าง โอยิกะ และผู้ใช้สำหรับการใช้บริการของ โอยิกะ

บริการ หมายถึงบริการใดๆ ที่ โอยิกะ อาจจัดหาหรือต้องการบนเว็บไซตโอยิกะ และแอปพลิเคชั่น โอยิกะ เป็นครั้งคราว

ผู้ใช้หรือคุณอ้างถึงบุคคล บริษัท องค์กร องค์กรหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์ โอยิกะ  หรือแอปพลิเคชั่น โอยิกะ หรือใช้บริการ

ติดต่อเรา

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลของ โอยิกะ  ดังต่อไปนี้:

 บริษัท โอยิกะ  จำกัด (สิงคโปร์)

2 ถนนเล้งกี่ #05-02

Thye Hong Centre สิงคโปร์ 159086

โปรดทราบ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

อีเมล์: dpo@Oyika.com

สำหรับผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ โอยิกะ แอปพลิเคชั่น โอยิกะ และ/หรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึง / การใช้เว็บไซต์ โอยิกะ, แอปพลิเคชั่น โอยิกะ และ/หรือบริการ ผู้ใช้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และในกรณีที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมในการเลือกตามความเหมาะสม ยินยอมให้ โอยิกะ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากหรือเกี่ยวกับ ผู้ใช้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โอยิกะ มีสิทธิ์แก้ไข แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายดังกล่าว) เป็นครั้งคราว และจะมีการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ โอยิกะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข

เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ โอยิกะ, แอปพลิเคชั่น โอยิกะ และ/หรือการใช้บริการ ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการอ่านนโยบายนี้ก่อนที่จะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ โอยิกะ และแอปพลิเคชั่น โอยิกะ ในอนาคต หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลง กรุณาหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์ โอยิกะ, แอปพลิเคชั่น โอยิกะ และ/หรือใช้บริการทันที

เนื่องจากเราไม่สามารถแยกอายุของบุคคลที่เข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์ โอยิกะ,และ/หรือแอปพลิเคชั่น โอยิกะ ได้ จึงมีการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวแบบครอบคลุม หากเด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองควรส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลทันทีเพื่อลบข้อมูลและยกเลิกการสมัครสมาชิกผู้ใช้ โอยิกะ  ไม่ได้ตั้งใจที่จะรับข้อมูลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูวิธีที่ โอยิกะ จะรวบรวม ประมวลผล ใช้ และภายใต้เงื่อนไขบางประการ เปิดเผย แบ่งปัน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ด้านล่างนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 โอยิกะ  รวบรวมหรืออาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ:

 ก) ข้อมูลทางสถิติทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้สำหรับการรายงานทั่วไปและเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงผู้ให้บริการ ประเภทเบราว์เซอร์ หน้าที่เข้าถึงบนเว็บไซต์ โอยิกะ  เว็บไซต์ใดที่คุณอาจมาจากหรือเยี่ยมชม และหน้าใดที่คุณเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ โอยิกะ

ข) บันทึกอีเมลหรือจดหมายโต้ตอบอื่น ๆ ที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ โอยิกะ และเลขที่อยู่ไอพี ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลของคุณ และข้อมูลคุกกี้

ค) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณบนแอปพลิเคชั่น โอยิกะ เพื่อมอบบริการส่วนบุคคลที่หลากหลายให้กับคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้แอปพลิเคชั่น โอยิกะ หากคุณตกลงที่จะใช้บริการบางอย่างที่ โอยิกะ มอบให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จะถูกได้มาโดยการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น (รวมถึงการแปลและการทำแผนที่ตามเวลาจริง) ซึ่งอาจนำไปใช้ในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการขายและที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการให้บริการ

 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ โอยิกะ จะรวบรวมมีอธิบายไว้ด้านล่างตามคำแนะนำในการจำแนกประเภท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โอยิกะ รวบรวมอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเภทด้านล่าง (เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลการแปลตามเวลาจริงและการทำแผนที่) และจะอยู่ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โอยิกะ รวบรวมในการดำเนินการ การดำเนินธุรกิจ

1. ประเภทรหัสประจำตัว: C001 ถึง C003 เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น

2. รหัสประเภทลักษณะ: C011 เช่น อายุ เพศ วันเกิด เป็นต้น

3. รหัสประเภทครอบครัว: C021, C023 และ C024 เช่น สถานภาพสมรส บุตร ความสัมพันธ์ทางสังคมอื่น ๆ เป็นต้น

4.  ประเภทรหัสการเดินทางและรายละเอียดการย้ายถิ่นอื่นๆ: C034 เช่น การอพยพครั้งก่อน รายละเอียดการเดินทาง หนังสือเดินทางต่างประเทศ เอกสารหลักฐานการอยู่อาศัย เอกสารอนุญาตทำงาน ใบรับรองการทำงาน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ประเภทรหัสของการเชื่อมต่อทางสังคม: C035, C036, C038 และ C040 เช่น งานอดิเรก รูปแบบการบริโภค อาชีพ อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

6. รหัสประเภทประวัติการศึกษา คุณวุฒิ หรือความเชี่ยวชาญ : C051 และ C052 เช่น โรงเรียน และวุฒิการศึกษา ปวช. ใบอนุญาต เป็นต้น

7. รหัสประเภทการจ้างงาน: C061, C064 และ C068 เช่น นายจ้าง นายจ้างเก่า เงินเดือน เป็นต้น

8. ประเภทรหัสรายละเอียดทางการเงิน: C081 และ C093 เช่น รายได้และรายได้ทั้งหมด วิธีการชำระเงิน เป็นต้น

9. ประเภทรหัสด้านสุขภาพและอื่นๆ: C114 และ C115 เช่น บันทึก การตัดสินใจ และการลงโทษทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎจราจร เป็นต้น

10. ประเภทรหัสของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ: C132 เช่น อีเมล เอกสาร รายงาน หรืออีเมลที่ไม่สามารถจัดประเภทเป็นรหัสประเภทอื่นได้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โอยิกะ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น

 เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของ โอยิกะ แล้ว โอยิกะ หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ โอยิกะ อาจใช้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานหรือกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นที่ไม่สามารถระบุหรืออนุญาตการเชื่อมโยงโดยตรงกับ บุคคลที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่รวบรวมโดยหรือผ่านทางเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นนี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ หากคุณไม่ต้องการรวบรวมข้อมูลนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

 นโยบายความเป็นส่วนตัวของ โอยิกะ ไม่ได้ป้องกัน โอยิกะ จากการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลใดๆ (“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”) และ โอยิกะ อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าจะใช้หรือแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ โอยิกะ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวลาการใช้งาน ระยะทาง ตำแหน่ง และการแปลตามเวลาจริงและการทำแผนที่ของแบตเตอรี่อัจฉริยะ โอยิกะ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของคุณ เพื่อระบุว่าส่วนใดของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ช้กันทั่วไป และประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา คุณตกลงและอนุญาตให้ โอยิกะ รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับ โอยิกะ บริษัทในเครือของ โอยิกะ หรือบุคคลที่สามที่ ได้รับมอบหมายจาก โอยิกะ หรือร่วมมือกับ โอยิกะ เพื่อประมวลผลหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในประเทศหรือภูมิภาคที่ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่

 โอยิกะ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ โอยิกะ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โอยิกะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

โอยิกะ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ โอยิกะ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โอยิกะ และตามฐานกฎหมายต่อไปนี้:

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ

ครั้งที่สอง เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ โอยิกะ บริษัทในเครือของ โอยิกะ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ (เช่น หน่วยงานของรัฐหรือศาล) โดยเฉพาะ:

ก. การปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์

ข. ดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ และการตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจความสนใจของคุณสำหรับข้อมูลทางการตลาดและการอัปเดต การขายต่อเนื่องหรือการส่งเสริมการขายข้ามผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ โอยิกะ หรือบุคคล บริษัท องค์กร องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงหรือความเข้าใจ กับ โอยิกะ กิจกรรมการตลาดทางตรงและกิจกรรมความสัมพันธ์กับลูกค้าอื่นๆ และการปรับแต่งเนื้อหาของเราเพื่อให้คุณตอบสนองความต้องการของคุณในฐานะลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งนี้จะสอดคล้องกับตัวเลือกทางการตลาดของคุณ

ค. ประเมินและดำเนินกิจกรรมการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ และ

ง. บังคับใช้สิทธิ์และภาระผูกพันตามสัญญาและทางกฎหมาย และ/หรือเพื่อดำเนินคดีหรือปกป้องการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการอื่น ๆ

ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่โดยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ คำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล หรือคำสั่งของศาลที่ โอยิกะ อยู่ภายใต้

ครั้งที่สอง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน

โอยิกะ รวบรวมหรืออาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้จากคุณ:

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้บริการต่างๆ แก่คุณ;

2. บันทึกอีเมลหรือจดหมายโต้ตอบอื่น ๆ ที่คุณส่งถึง โอยิกะ และ

3. ชื่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในใบแจ้งหนี้

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

โอยิกะ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมหรืออาจรวบรวมจากคุณ:

1. วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดทำโดย โอยิกะ และบุคคลที่สามซึ่งร่วมมือกับ โอยิกะ

2. เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ร่วมมือกับ โอยิกะ (เช่น ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ โอยิกะ) เพื่อให้บุคคลที่สามดังกล่าวอาจแนะนำหรือให้ข้อมูลการตลาดและ/หรือบริการหลังการขายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์อื่นใดสำหรับธุรกิจหรือความต้องการการจัดการการดำเนินงานของ โอยิกะ

4. วัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามแนวทางการจำแนกประเภทดังต่อไปนี้

ก. 040 “การตลาด”

ข. 063 “การรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ”

ค. 069 “สัญญา กึ่งสัญญา หรือเรื่องทางกฎหมายอื่น ๆ”

ง. 090 “ผู้บริโภค การจัดการลูกค้า และการบริการ”

จ. 098 “ข้อมูลธุรกิจและเทคนิค”

ฉ. 135 “บริการข้อมูล (การสื่อสาร)”

ช. 136 “การจัดการข้อมูล (การสื่อสาร) และฐานข้อมูล”

ซ. 148 “ช้อปปิ้งออนไลน์และบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ”

ฌ. 152″การจัดการโฆษณาหรือพระราชบัญญัติการค้า”

ญ. 154 “ตรวจสอบเครดิต”

ฎ. 157 “การสืบสวน สถิติ และการวิเคราะห์งานวิจัย”

ฏ. 181 “ธุรกิจอื่น ๆ ตามรายการจดทะเบียนธุรกิจหรือข้อบังคับของบริษัท”

3. ระยะเวลา

โอยิกะ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้นหรือตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา โปรดทราบว่าเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณไว้หลังจากที่คุณหยุดใช้บริการของเรา เช่น หากจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เช่น การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการบัญชี

เมื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง เราจะคำนึงถึงภาระผูกพันตามสัญญาและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเราได้ทำการทดสอบการทรงตัว อายุความภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ที่อาจเกิดขึ้น) ข้อพิพาท; หากคุณได้ร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ และแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในบางกรณี เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป) เพื่อการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจใช้ข้อมูลนี้อย่างไม่มีกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม โอยิกาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกระยะเวลาดังกล่าว

4. สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ โอยิกะ เก็บรวบรวม คุณสามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสอบถาม ตรวจสอบ หรือทำซ้ำข้อมูลดังกล่าวจาก โอยิกะ ได้

2. คุณสามารถขอให้ โอยิกะ เสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อยุติการรวบรวม ประมวลผล หรือใช้งาน หรือเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้อง

3. หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ข้างต้น โปรดส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องและคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง โอยิกะ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีการร้องขอเพื่อสอบถาม ตรวจสอบ หรือทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โอยิกะ จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการร้องขอภายใน 20 วันนับจากวันที่ได้รับสิ่งนั้น ระยะเวลา 20 วันตามที่ระบุไว้ข้างต้นอาจขยายออกไปได้อีก 20 วันหากจำเป็น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ โอยิกะ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการตัดสินใจขยายเวลาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ในกรณีที่มีการร้องขอเพิ่มเติม แก้ไข ลบ หรือยุติการรวบรวม ประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โอยิกะ จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ ระยะเวลา 30 วันตามที่ระบุไว้ข้างต้นอาจขยายออกไปได้อีก 30 วันหากจำเป็น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ โอยิกะ เอง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการตัดสินใจขยายเวลาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

5. หากคุณขอสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดไปยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อสอบถามหรือตรวจสอบในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกโดย โอยิกะ หากคุณไม่ได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดส่งคำขอของคุณไปที่ โอยิกะ อีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการร้องขอเพื่อสอบถาม ตรวจสอบ หรือทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคล โอยิกะ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่จำเป็น

1. คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าหากไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โอยิกะ อาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณได้ทันเวลา หรืออาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณได้

5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โอยิกะ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมและเหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้จากการเข้าถึง การใช้ การประมวลผล หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และจากการละเมิดหรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มาตรการดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านการใช้บุคคลที่สาม

บริการ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันหรือส่งในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น เช่น ฟอรั่มหรือกระดานข้อความ

 แม้ว่า โอยิกะ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใช้และปรับปรุงการป้องกันต่างๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าไม่มีระบบหรือเทคโนโลยีใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ หากคุณตระหนักถึงช่องโหว่ของเว็บไซต์/แอป โปรดใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นเพื่อรายงานช่องโหว่ดังกล่าว

6. การอัพเดต

 โอยิกะ อาจอัปเดตหรืออัปเกรดเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นเป็นครั้งคราวเพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ เว็บไซต์/แอปอาจมีคุณลักษณะการอัปเดตอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ โอยิกะ สามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการอัปเดตอัตโนมัติได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดบางประการ เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นอาจยังคงได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สถานะของการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติจะเป็นเช่นไร ตัวอย่างเช่น โอยิกะ อาจจัดให้มีการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือการละเมิดเครือข่ายของคุณ

© 2023 Oyika และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์.